Technický dozor investora

Co provádí stavební dozor při výstavbě:

 •  seznamuje stavebníka se všemi podklady, doklady a s tím spojenými okolnostmi
 • sepisuje zápis o předání a převzetí stanoviště
 • zajišťuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo a zajišťuje nápravu v případě problémů (platné i pro další body)
 • dohlíží na kvalitu prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje zkoušky materiálů, konstrukcí a prací
 • kontroluje doklady
 • kontroluje části díla, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné
 • účastní se kontrolních dnů a řídí je
 • spolupracuje s autorským dozorem (pokud je) a státním stavebním dohledem (a ostatními orgány)
 • kontroluje odstraňovaní vad
 • projednává změny, vícepráce a méněpráce
 • odsouhlasuje rozsahy prací pro zálohy
 • provádí veškeré poradenství v průběhu výstavby (např. výběry kompletací apod.)

STAVEBNÍ DOZOR

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě. Jedná se tedy o dva významy – činnost / osoba. Jako činnost je myšlena kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace a užívání stavby. Druhý význam termínu je osoba provádějící dozor na stavbě na základě definovaného oprávnění.

V § 2, odst.(2) písm. d) stavebního zákona je uvedeno „V tomto zákoně se dále rozumí:… stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb

Podle § 152 odst. (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při svépomocné výstavbě.

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

Hlava II stavebního zákona, která je přímo pojmenovaná STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU, pojednává o kontrole realizace a užívání staveb. Zde je jako stavební dozor uvažována činnost a pravomoci stavebního úřadu. Bohužel jednotné označení činnosti úřadu na straně jedné a funkce osoby na straně druhé může vést k omylům. Je důležité mít toto na paměti.

V této části zákona, s výjimkou uvedeného názvu celé hlavy již není termín stavební dozor více použit. Je však popisována činnost stavebního úřadu (§133 – §142), kdy stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých souvislostech.

Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka stavební zákon nestanovuje.

Autorský dozor – Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor – AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Superinspekce autorizovaným inspektorem – V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si na svůj náklad objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb.

Výše jmenované osoby provádějící různé typy dozoru na stavbě zaznamenávají svou činnost zápisy do stavebního deníku.